Zasady zaliczania semestru

 

  1. Student ma obowiązek posiadania i przynoszenia na zajęcia materiałów dydaktycznych określonych przez lektora oraz obowiązek aktywnego udziału w zajęciach i pracy indywidualnej.
  2. Zaliczenie zajęć jest dokonywane na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru, na które składają się testy i zadania cząstkowe, zadania dodatkowe oraz test modułowy zgodnie z Systemem Oceniania w Studium, który jest zamieszczony w USOS oraz na stronie internetowej SJO.
  3. Test modułowy jest przeprowadzany pod koniec semestru (najczęściej na 13 bądź 14 zajęciach). Obejmuje on materiał realizowany w danym semestrze, w tym zadania na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego. W przypadku nieobecności na teście modułowym student w ciągu 3 dni od terminy testu powinien usprawiedliwić nieobecność i umówić się z prowadzącym na inny termin, jeszcze przed sesją egzaminacyjną.
  4. Łącznie z testów oraz zadań cząstkowych i testu modułowego student może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Liczba uzyskanych punktów stanowi ocenę końcową:
91 – 100 pkt  – bardzo dobry (5,0),
81 – 90 pkt    – dobry plus (4,5),
71 – 80 pkt    – dobry (4,0),
61 – 70 pkt    – dostateczny plus (3,5),
51 – 60 pkt    – dostateczny (3,0).